Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 1. Het NIM: Stichting het NIM statutair gevestigd te Nijmegen, kvk-nummer: 84775270.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie het NIM in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of met het NIM is aangegaan.
 3. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op enigerlei wijze gebruikt maakt van de dienstverlening van het NIM.
 4. Cursus: waar geschreven staat cursus, wordt ook bedoeld training, nascholing, workshop of webinar; het betreft een vorm van onderwijs waarbij er direct contact is tussen de deelnemer en een docent of trainer.
 5. Overeenkomst: de tot stand gekomen verbintenis tussen het NIM en de opdrachtgever, ter verkrijging van de in de overeenkomst afgesproken dienstverlening.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst en/of levering van diensten of producten door de stichting.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden nadrukkelijk uit.

Artikel 3 – Overeenkomsten

 1. De getoonde prijzen op de website zijn per cursus zoals omschreven in het aanbod en zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Met het aanvinken van de algemene voorwaarden bij inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden wordt de inschrijving niet voortgezet.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Het NIM zal de overeenkomst naar haar beste vermogen, inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Het NIM behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. Het NIM is niet aansprakelijk voor inschrijvingen die niet passen bij het niveau van de deelnemer, waardoor het gewenste resultaat niet behaald wordt.

Artikel 5 – Betaling

 1. De wijze van betaling verloopt zoals per cursus op de website staat aangegeven.
 2. Wanneer er een factuur wordt verstuurd, dient de deelnemer deze binnen de gestelde termijn te betalen. De inschrijving voor een cursus is bevestigd wanneer het volledige factuurbedrag is voldaan.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Het NIM te melden.

Artikel 6 – Annuleringsvoorwaarden

 1. De deelnemer mag kosteloos annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus, daarna is de deelnemer het volledige cursusbedrag verschuldigd. Het NIM behoudt het recht om de annuleringstermijn voor specifieke cursussen aan te passen en zal dit apart omschrijven op de inschrijfpagina van de desbetreffende cursus.
 2. Het NIM kan een cursus kosteloos annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn aangemeld. Het besluit om een cursus te annuleren wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus genomen. De deelnemer heeft recht op overplaatsing naar een andere datum of restitutie van 100% van het cursusbedrag.
 3. Restitutie zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Restitutie vindt zo spoedig mogelijk plaats, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 7 – Ontbinding van de overeenkomst

 1. Binnen 14 dagen na inschrijving heeft de deelnemer recht op kosteloze annulering. Dit geldt niet wanneer de deelnemer binnen deze 14 werkdagen heeft deelgenomen aan de desbetreffende cursus of zonder enige afmelding van deelname aan de cursus.
 2. In situaties waarbij de deelnemer de cursus verstoort, waar mededeelnemers last van ondervinden of waarbij de docent beperkt wordt in het vervullen van haar taken, behoudt het NIM zich het recht voor de deelnemer verdere deelname aan de cursus te ontzeggen.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

 1. Het NIM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door het NIM verzorgde cursus en/of cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van het NIM en/of de docent(en) van de desbetreffende cursus.
 3. Indien van toepassing wordt cursusmateriaal digitaal ter beschikking gesteld aan deelnemers.
 4. Cursusmateriaal is in alle gevallen alleen bestemd voor gebruik door de deelnemer tijdens de cursus en na afloop van de cursus als naslagwerk.
 5. Cursusmateriaal mag niet gekopieerd en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van het NIM of de desbetreffende docent.
 6. Cursusmateriaal mag niet ter beschikking gesteld worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van het NIM of de desbetreffende docent.
 7. Het NIM behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, met inachtneming van vertrouwelijkheid van de verworven informatie.

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij kenbaar is gemaakt of voortvloeit uit de aard van de informatie of cursus.
 2. Alle deelnemers aan de cursus alsmede de bij de cursus betrokken docent(en) verklaren geheimhouding ten aanzien van alle cliëntgebonden en persoonlijke informatie die tijdens de cursus besproken en gedeeld wordt.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen schriftelijk door de deelnemer kenbaar gemaakt worden bij het bestuurssecretariaat. Klachten over een cursus worden bij voorkeur uiterlijk 14 dagen, doch uiterlijk 4 weken na afloop van de cursus ingediend.
 2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen een redelijke termijn beantwoord. Wanneer de verwerking van een klacht langer dan 14 dagen in beslag neemt geeft het NIM altijd een indicatie van de termijn waarop de deelnemer een reactie kan verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van de deelnemer niet op, tenzij het NIM schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal deze doorgezet worden naar een externe geschillencommissie.

Bekijk de uitgebreidere versie van onze klachten- en geschillenregeling (opent in een nieuw venster).

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Het NIM werkt met verschillende partijen samen in de uitvoering van de overeenkomst. Schade door nalatigheid of misbruik van het aangeboden materiaal door de deelnemer zal door het NIM op de deelnemer verhaald worden.
 2. Het NIM is niet aansprakelijk voor het niet behalen van een certificaat en/of accreditatiepunten. In dit geval vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop het NIM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het NIM niet in staat is haar verplichtingen jegens de deelnemer na te komen.
 2. Ten tijde van overmacht worden de verplichtingen van het NIM opgeschort of door een derde partij met vergelijkbare kennis en ervaring waargenomen. Indien het NIM haar verplichtingen niet binnen 3 maanden kan nakomen ontvangt de deelnemer een volledige restitutie van het inschrijfgeld.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen het NIM en de deelnemer is het Nederlands Recht van toepassing, óók wanneer de deelnemer woonachtig is in het buitenland.

Versie 6 september 2023. Op overeenkomsten die voor deze datum zijn aangegaan kan een eerdere versie van de algemene voorwaarden van toepassing zijn.